کلینیک روانشناسی روشا

Image

وب سایت کلینیک روشا

با هدف ایجاد بستری جهت معرفی محصولات هلدینگ پارسه، همچنین جذب نمایندگی و ارائه خدمات پشتیبانی در بستر وب و ارائه راهنماهای استفاده، کاتالوگ ها و همچنین تولید محتوا در جهت آموزش یا بهبود راه اندازی کافی شاپ یا آشپزخانه صنعتی اجرا گردیده.
سایت کاملا ریسپانسیو با ظاهری شکیل و ساده طراحی شده است.
هدف ما در همکاری بلند مدت با هلدینگ پارسه ارائه خدمات بیشتر در بستر وب و طراحی و اجرای خدمات نوین در راستای ارتقا عملکرد صنف کافی شاپ ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد.

کلینیک روانشناسی روشا

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ روﺷﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﺷﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻫﻤﮑﺎري ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻧﻮروﺗﺮاﭘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام دارﯾﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﺗﺮي اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﺒﺤﺮ، اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه، و درﻣﺎﻧﮕﺮان دوره دﯾﺪه در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﺷﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﻋﺼﺐرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدي، زوﺟﯽ، ﮔﺮوﻫﯽ، و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﺷﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

خدمات ارائه شده

طراحی و دیزاین وب سایت و قالب گرافیکی
ایجاد وب سایت فروشگاهی
خدمات سئو 
خدمات تولید محتوا

وضعیت پروژه

اتمام پروژه
در دست طراحی
Image
Image
ما را دنبال کنید |
Image